Leveringsvoorwaarden - Lunchpakketten Express

Broodjes en Lunchpakketten

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1
1. De onderstaande verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een overbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop of aflevering onder andere titel, van lunchpakketten van Lunchpakketten Express.
2. Voor zover in deze voorwaarden, of anderzins, daarvan niet is afgeweken is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden van Lunchpakketten Express.
Dagen: alle kalenderdagen.
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geprokaleerd en de dag waarop de verjaardag van het staatshoofd officieel wordt gevierd en de rooster vrije dagen.
Overeenkomst: Iedere obligatoire, zakelijke of verdere overeenkomst strekkende tot feitelijke aflevering van Lunchpakketten Express.
Koper: iedere wederpartij bij een met verkoper gesloten overeenkomst.

Artikel 3  Algemene bepalingen
Alle offertes, oderbevestigingen en facturen van de verkoper zullen zijn voorzien van een toepasselijke verklaring van de voorwaarden. Indien deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende offerte/overeenkomst tenminste van toepassing, indien de verkoper aantoont, dat door hem betrokken afnemer reeds eerder offerte is gemaakt, respectievelijk met hem een overeenkomst is gesloten terwijl in die eerdere offerte is verwezen naar deze voorwaarden of van die voorafgaande overeenkomst deze voorwaarden integraal deel uitmaakten en c.q. aanneemlijk maakt, dat de betrokken afnemer bekend is, dat de verkoper de voorwaarden voert en de koper deze heeft geaccepteerd.

Artikel 4
Tegenover de voorwaarden zijn alle eventuele voorwaarden door de koper op bestellingspapier, -orders, enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd ongeldig en voor de verkoper niet verbindend, tenminste voor zover deze in strijd zijn met de voorwaarden van de verkoper, tenzij deze afwijkende voorwaarden door de verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 5
Elke tussen de koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

Artikel 6 Offertes
1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend voor de verkoper en koper.
2 De verkoper is eerst gebonden door zijn schriftelijke of mondelinge bevestiging van de order van de koper.
3 Een offerte loopt niet langer dan tot 24.00 uur van de 14e dag na die, waarop de offerte werd afgegeven of verzonden, en acceptatie bindt de verkoper slechts, indien schriftelijk bericht daarvan de verkoper voor24.00 uur van de 14e dag heeft bereikt.
4 In geval van tijdige acceptatie van een offerte is daarvoor - in afwijkingvan het bepaalde in artikel 7 - een overeenkomst tussen verkper en koper tot stand gekomen op het tijdstip, waarop de acceptatie in het bezit van de verkoper is aangekomen.

Artikel 7 Orders
1 De koper is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van twaalf dagen na aangifte of verzending.
2 Aan de verkoper gegeven orders zijn voor de koper en verkoper bindend indien de verkoper binnen de termijn van lid 1 de order heeft aanvaard.

Artikel 8 Afroep en afname
1 Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper.
2 Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als uiterste afroepdatum gelden de laatste leveringsdatum, volgend uit de bepalingen van artikel 10, danwel, indien ingevolge dat artikel een naleveringstermijn van toepassing is, de laatste datum van de naleveringstermijn.
3 Bij een afroeporder heeft de verkper, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk vijftien dagen de gelegenheid de order uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de eerste dag volgend op die waarop een schriftelijke afroep door de verkoper is ontvangen. een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid3, e.v.. Wanneer in de order of offerte het tijdstip is aangegeven waarop de goederen voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer de geoderen kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan de verkoper desgewenst de levering echter reeds voor het bedoelde tijdstip plaatsvinden.
4 In geval van niet-tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele afroeptermijn van negen dagen, ingaande de eerste dag volgende op die waarop aan hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie is gestuurd. Verkoper kan evenwel, in afwijking van deze bepalingen, bedingen dat de gestelde afroeptermijn een fixtermijn zal zijn. In dat geval is de koper door het enkele ongebruikt verstrijken van die termijn in gebreke.
5 In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn bedoeld in lid 3 van dit artikel met veertien dagen verlengd.
6 In geval de koper ook binnen de additionele niet heeft afgeroepen, kan de verkoper de goederen aan de koper leveren, danwel tenminste in het geval de koper de levering weigert, de goedern voor rekening en risico van koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de goederen geachtte zijn geleverd. Onverwijld wordt van de opslag schriftelijk kennis gegeven onder inzending van de factuur terzake van die levering.

Artikel 9 Levering
1 Levering als in deze voorwaardeen bedoeld, is de handeling waardoor verkoper aan zijn leveringsverplichting voldoet. Mede met het oog op het in artikel 13 bepaalde, behodft levering geen eigendomsovergang te geogen of teweeg te brengen.
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  a) Indien de goederen door en namens de koper wordt afgehaald: door de in ontvangstneming der goederen.
  b) Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door overdracht van de goederen aan die vervoerder.
  c) Bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper: door de aflevering ten huize of het magazijn van de koper.
2 Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper. Bij vervoer van goederen ter aflevering, door de verkoper ingeschakelde vervoerders (behalve ingeval van opslag als bedoeld in artikel 8.6) reizen goederen tot op het ogenblik van aflevering aan de koper, voor risico van de verkoper.
3 Als regel worden de te leveren goederen als vrachtgoed of als bestelgoed verzonden. Indien op verzoek verzending geschiedt als expressgoed of ijlgoed, danwel per bijzonder transport, komen de extra vrachtkosten voor diens rekening.
4 De pallets, kratten, schalen, manden e.d.  (te noemen emballage) waarmee producten van de verkoper worden aangeleverd blijven eigendom van de verkoper. De koper verplicht zich als een goed huisvader voor de emballage zorg te dragen en deze slechts te gebruiken voor producten van de verkoper. De koper dient de emballage mede te geven aan de chauffeur van de verkoper onmiddelijk nadat hij de emballage niet meer gebruikt voor producten van de verkoper.

 Artikel 10 Leveringstermijn of datum
1 Omtrent de levering kan een datum zijn overeengekomen, met dien verstande dat bepalingen, strekkende tot levering op een korte termijn korter dan drie dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de order of afroep, uitdrukkelijk en schriftelijk tot stand dienen te komen. Indien de tijd van de levering slechts is aangeduid met 'spoed', 'direct', etc. geldt een leveringstermijn van uiterlijk acht dagen vanaf datum totstandkoming contract.
2 Behoudens indien een leveringstermijn is overeengekomen, heeft de verkper het recht de goederen uiterlijk zeven dagen eerder af te leveren dat uit het in lid 1 bepaalde voort vloeit. Artikel 8.3 blijft onverminderd van toepassing.
3 De verkoper heeft, behoudens het geval genoemd in lid 4, het recht de  doederen uiterlijk veertien dagen, na afloop van de uit voorafgaande bepalingen voortvloeiende leveringstermijn te leveren. Bij het ontstaan van wachttijden tijdens het aanleveren van goederen, heeft de verkoper het recht de hieraan verbonden kosten aan de koper door te belasten, zelfs indien de verkoper niet in staat was de goederen te leveren.
4 Het in lid 3 bepaalde geldt niet, wanneer uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de goederen op het overeengekomen tijdstip (daaronder begrepen: een bij afroep overeengekomen tijdstip) zullen worden geleverd, of voor de verzending gereed zullen zijn, hetgeen slechts kan blijken door vermelding: "Levering uiterlijk op .... (tijdstip)".
5 Goederen, waarvan de levering plaatsvindt na de naleveringstermijn c.q. in de gevallen bedoeld in lid 4 na de leveringsdatum c.q. na de leveringstermijn, kunnen door de koper bij aanbieding worden geweigerd, danwel binnen 5 dagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
6 De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 terzake van niet, niet tijdige of niet volledige levering, indien hij de verkoper onmiddellijk na afloop van de naleveringstermijn, c.q. indien geen  op een recht op een naleveringstermijn, na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen acht dagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daar mede in gebreke blijft.
7 In afwijking van het in het voogaande bepaalde wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn, indien of voor zover zij niet binnen 3 maanden na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is uitgevoerd, tenzij de overschrijding op verzoek van de koper geschied is. danwel het gevolg is van niet tijdig afroepen danwel van opschorting in de gevallen bedoeld in artikel 12. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der beide partijen recht op schade vergoeding. Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing, indien de koper voor afloop van de bedoelde termijn nakoming danwel ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding conform lid 6 heeft gevorderd.

Artikel 11 Reclames
1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.
2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen 6 uur na ontvanst van de goederen zijn ingediend, terwijl deze een omschrijving van reclame moeten omvatten.
3 Reclames over verborgen gebreken kunnen geldend worden gemaakt binnen 7 dagen, nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
4 Geringe in de hadel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren. Ditzelfde geldt voor grieven, die onder meer voortkomen uit de omstandigheid, dat de koper er, naar het oordeel van de  verkoper, niet in is geslaagd de geleverde goederen constant te bewaren c.q. te vervoeren onder de opslagtemperatuur als opgegeven door de verkoper.
5 Ingeval van gerechtvaardige reclame heeft de verkoper steeds het recht gereclameerde goederen door andere te vervangen (replacerecht), mits de herlevering binnen zeven dagen na ontvangst van de reclame plaatsvind.
6 Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in het geding zijnde goedere slechts opgeschort, indien ter zake van de reclame een procedure aangandig is gemaakt overeenkomstig artikel 18 en wel vanaf het tijdstip, waarop de procedure is aangebracht. Onder dein het geding zijnde goederen wordt hier steeds verstaan dat deel van de zending, waarop reclame betrekking heeft. De opschorting eindigt op het tijdstifp waarop de rechtbank uitspraak heeft gedaan.
7 Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan danwel begeleid door het in lid 2 bedoelde reclameadvies zijn niet toegestaan. De kosten van niet toegestane danwel ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De verkoper heeft in bedoelde gevallen het recht de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of onder dezelfde voorwaarden deze zelf ter diens beschikking te houden en/of te vernietigen, zulks ter beoordeling van de verkoper; van voorgenomen vernietiging zal tevoren kennis worden gegeven aan de koper. De koper is verplicht tot een zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de retourneren goederen. Hij is aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ter zae ontstaan. Ten aanzien van de kosten, verband houdende met niet toegestane retourzendingen en naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen toegestane maatregelen, is de specifiactie van de verkoper voor de koper bindend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 12 Betaling
1 De betaling van de goederen dient vooraf aan de levering plaats te vinden, alleen dan kan een uitlevering van de goederen plaatsvinden.

 Artikel 13 Eigendomsbehoud
1 Alle geleverde goederen bljven eigendom van de verkoper, en strekken tot zekerheid voor de volledige en behoorlijke nakoming, door koper, van al zijn verplichtingen jegens verkoper en jegens met de verkoper in concernverband samen werkende ondernemingen, ongeacht of die verplichtingen voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de desbetreffende goederen leidde, of uit andere overeenkomsten of rechtsfeiten overigens. De koper is overigens gerechtigd om goederen in zijn normale bedrijfsuitoefening weder te verkopen of verwerken.De koper is evenwel niet gerechtigd om bedoelde goederen aan derden in pand te geven, of als zekerheid, op welke wijze dan ook, voor derden te doen dienen.
2 De koper is verplicht de in lid 1 bedoelde goederen te verzekeren tegen risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolit het beding is opgenomen, dat de verzekring ook loopt op goederen van derden, hetzijgedurende de loop der verzekering belenghebbende worden. Het is de koper niet toegestaan, eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van de verzekering als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies en evenbedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen.

Artikel 14 Uitsluiting van levering
1 De koper is gerechtigd om de door de verkoper geleverde goederen weder te verkopen. De koper is ingeval van weder verkoop gehouden een prijs te hanteren overeenkomstig de door de verkoper in rekening gebrachte totale brutoprijs, zoals meestal opgenomen in  de prijslijst van de verkoper, welde brutoprijs door de koper zal worden vermeerderd met 10% en de verschuldigde omzetbelasting (BTW). Niet inachtneming van deze bepaling geeft de verkoper het recht leveranties, ook waar door de verkoper zich jegens de koper uitdrukkelijk heeft verbonden, met onmiddelijke ingang te staken en eerder gedane leveranties terug te vorderen.
2 Zijn, nadat de weder te verkopen goederen zijn gefactureerd door verkoper aan koper de prijzen van die goederen gewijzigd, -hetgeen alleen kan blijken uit de door de verkoper aan de koper te verstrekken prijslijst - dan zal het percentage van 10 gelden over die nieuwe prijslijst opgenomen prijs.
3 Alleen na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper kan van hetgeen in dit artikel is bepaald worden afgeweken.
4 Koper is gehouden een overeenkomstige verplichting, met inbegrip van het in deze volzin bepaalde, op te leggen aan zijn afnemers van het de hier bedoelde goederen.
5 Koper verbindt zich om te onthouden van leveringen (onder welke titel ook) van verkoper afkomstige goederen als in lid 1 van dit artikel bedoeld aan afnemers die op grond van hetgeen is bepaald in lid 7 van dit artikel van de levering door verkoper zijn uitgesloten.
6 Koper neemt een gelijke verplichting op zich ten aanzien van afnemers, waarvan koper redelijkerwijs moet verwachten, of ten aanzien waarvan verkoper meedeelt dat te verwachten is, dat de betrokken goederen in kwestie direct of indirect, onder enige titel zal doorleveren aan een op de voet van het lid 3 van dit artikel bepaalde, van leverantie uitgesloten afnemer.
7 Onverminderd de overige rechten van verkoper ter zake, mag verkoper in ieder geval verdere leveranties ook ter zake van reeds geaccepteerde orders, weigeren indien koper het bij dit artikel bepaalde overtreedt, en zo lang niet tot genoegen van verkoper zekerheid is gesteld voor de behoorlijke verdere nakoming van het bij dit artikel bepaalde.

Artikel 15 Overmacht
1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid die de nakoming van enige verplichting van de zijde van de verkoper kan verijdelen of bemoeilijken, en waarvoor niet geldt dat, naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting, verkoper heeft beoogd dat die omstandigheid voor zijn risico zou zijn. Onder genoemde omstandigheden moeten tenminste worden begrepen brand, staking, lock out, machinedefect, maatregelen van enige overheid, epidemie alsmede het in gebreke blijven om welke reden ook van een of meerdere leveranciers van verkoper.
2 Verkoper zal de koper onverwijld waarschuwen, indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet. Verkoper is niet gehouden de verplichting, ten aanzien waarvan zich een overmachtssituatie voordoet, na te komen zolang de over machtssituatie effect blijft hebben.
3 In geval van overmacht kunnen partijen nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding.
4 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste dertig dagen, hebben partijen in afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 4, het recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te annuleren.

Artikel 16 Belastingen
In de verkoopprijzen of anderzins genoteerde prijzen is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1 De verkoper is jegens koper, of jegens derden, wegens ontijdigheid of ondeugdelijkheid van geleverde prestaties, of wegens gebreken de nakoming van zijn verplichtingen overigens, slechts aansprakelijk in die mate, waaring uit sluiting van aansprakelijkheid rechtens ongeoorloofd zou zijn. Voor alle overige gevallen wordt aansprakelijkheid derhalve, onverminderd overigens tussen partijen geldende aansprakelijkheidsbeperkende condities, uitdrukkelijk uitgesloten.
2 Onverminderd het in lid 1 bepaalde is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de goederen terzake waarvan de gebrekkige prestatie van verkoper heeft plaats gehad, of zou plaats hebben gehad.
3 Voor zover rechtens geoorloofd, vrijwaart de koper en verkoper vaar aanspraken van derden ter zake van, of in verband met door de verkoper aan koper gedane of verschuldigde prestaties.

Artikel 18 Catalogi, afbeeldingen, tekeningen en opgaven
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgave en dergelijke vermelde gegevens, binden verkoper niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende opdrachtsbevestiging.